Regionale Energie Strategieën: Zeeland als eerste

16 maart 2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in heel Nederland plannen worden gemaakt om te zorgen dat in 2050 de energievoorziening (elektriciteit en warmte) klimaatneutraal is. In 30 regio’s worden zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES) opgesteld, die concrete plannen voor 2030 moeten bevatten met een doorkijk naar 2050. Op 1 juni dit jaar moet er in alle regio’s een concept RES liggen.

Zeeland heeft in februari jongstleden de eerste RES gepubliceerd. In deze RES staat welke gebieden qua infrastructuur geschikt zijn voor de opwek van zonne- en/of windenergie. Ook staat in de RES welke infrastructuur nodig is om het opwekvermogen aan het net te koppelen. Onderdeel van de RES is een zogenaamde Regionale Structuur Warmte (RSW), waarin afspraken zijn gemaakt over de regionale verdeling van het warmte-aanbod. Dit laatste is een voorbereiding op de Warmteplannen (hoe elke wijk van het aardgas af gaat) die iedere gemeente in 2021 af moet hebben. Ook maakt een duurzame mobiliteitsstrategie, inclusief een tank- en laadinfrastructuur, onderdeel uit van de Zeeuwse RES, wat overigens niet verplicht is.

In Zeeland is bewust gekozen om de RES met een groot aantal partners, zo’n 100 in totaal, te ontwikkelen. Om zo actief gebruik te maken van de kennis en kunde van Zeeuwse ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, ngo’s en inwoners. Door met sectortafels te werken, kunnen veel partijen participeren en hun kennis inzetten daar waar zij de meeste toegevoegde waarde hebben. Er is ruimte voor zowel experts en specialisten, als voor vertegenwoordigers van maatschappelijke of belangenorganisaties, als voor personen en organisaties die begaan zijn met de onderwerpen en enthousiast mee willen denken en werken.

De RES is een dynamisch document en zal iedere twee jaar geëvalueerd en geactualiseerd worden. Op deze manier kan doorlopend worden ingespeeld op de meest actuele technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De RES 1.0 zal dus al in 2023 een opvolger krijgen in de RES 2.0. Ieder nieuwe versie van de RES zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van gemeenten, provincie en het waterschap. Om de uitvoering van de RES nog specifieker vorm te geven zal er ook een uitvoeringsplan worden ontwikkeld. Het eerste uitvoeringsplan zal in 2020 worden vastgesteld.

urgendaRegionale Energie Strategieën: Zeeland als eerste