Persbericht: Klimaatverandering bedreigt onze kleinkinderen, urgente actie is nodig

10 augustus 2021

Het recente IPCC-rapport laat duidelijk zien dat het de hoogste tijd is de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag te brengen.

De aarde is nu al ruim 1 graad opgewarmd sinds het begin van de industriële revolutie. Hittegolven, bosbranden en overstromingen zijn steeds meer aan de orde van de dag. Zonder forse maatregelen zal aan het eind van deze eeuw de opwarming 3 graden kunnen zijn, waarbij extreme weersomstandigheden nog veel vaker voorkomen en veel heftiger zullen zijn. Daardoor zal het leven van onze (klein)kinderen ernstig worden verstoord.

Foto: Rick Bekker

In het Parijs Akkoord van 2016 is afgesproken de opwarming te beperken tot “ruim beneden 2 graden” en bij voorkeur tot minder dan 1,5 graad. Met het huidige beleid komen we daar niet in de buurt. Halen we wel de Parijs-limieten, dan moeten we op de zeer lange termijn toch al rekening houden met een zeespiegelstijging van 2 a 3 meter bij 1,5 graad en 2 a 6 meter bij 2 graden opwarming. Als de opwarming in het slechtste geval op 5 graden uitkomt, dan zal de zeespiegel met meer dan 20 meter stijgen. Het voortbestaan van grote delen van Nederland staat dus op het spel. 

“Wij maken ons dus ernstige zorgen over de wereld waarin onze kleinkinderen zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt door overstromingen, extreme droogte, verwoestende stormen, misoogsten die leiden tot vluchtelingenstromen. Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Wij zijn een schakel in de internationale beweging van Grootouders voor het Klimaat.” Voor meer achtergrondinformatie: lees onze visie.

Kabinetsformatie
De uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs verloopt te traag en er is meer nodig om de ook door Nederland in de EU bepleite 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen. Wij roepen de politieke partijen, vooral zij die betrokken zijn bij de kabinetsformatie, op haast te maken met extra maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag te brengen. En dit vast te leggen in het regeerakkoord en een krachtig uitvoeringsprogramma.

Ted AgesPersbericht: Klimaatverandering bedreigt onze kleinkinderen, urgente actie is nodig