Gesprek met Minister Rob Jetten

27 april 2022

Dinsdag 26 april 2022 hebben Philip Beekman, Vincent van den Bergen en Bert Metz een kort gesprek gehad met Minister Rob Jetten naar aanleiding van onze brief aan hem van 25 februari over het klimaatfonds, de toedeling van de extra groene stroomopwekking op de Noordzee en de rol van groene waterstof daarbij.

Het resultaat van het gesprek:

  • De Minister is zich zeer bewust van het risico van “grepen in de kas van het Klimaatfonds”; er zullen dus goed onderbouwde voorstellen moeten komen, zowel van departementen als bedrijven. Voorkomen moet worden dat er geen geld meer is voor zaken die pas later gaan spelen, maar die wel essentieel zijn voor de energietransitie.
  • Hij deelt onze “zorg” over de noodzaak van een zorgvuldige afweging van de bestemming van de extra op te wekken windenergie op de Noordzee. Hij verwijst naar de brief aan de Tweede Kamer over deze zaken die eind mei wordt verwacht.
  • De diverse aspecten die in deze brief aan de orde komen (het energiesysteem dat op de lange termijn nodig is, de toedeling van de groene stroom, de rol van groene waterstof, de maatwerkafspraken met de 20 grote energie-intensieve bedrijven inclusief Tata Steel, etc) worden met behulp van een expert team bekeken en zullen eerst nog door PBL worden doorgerekend. Wat betreft grote energie-intensieve bedrijven zal ook de vraag of er in Nederland toekomst is voor bepaalde bedrijven aan de orde zijn.
  • Wat betreft de rol van datacentra in de toedeling van de extra groene stroom (in het advies van de Commissie Extra Opgave was dit ca 30% van de extra 10 GW windvermogen) verwijst hij naar het “beleidskader datacentra” dat Minister de Jonge van Ruimtelijke Ordening in het najaar zal uitbrengen
  • Wat betreft onze suggestie om bovenop de extra 10 GW windvermogen voor 2030 nog meer te doen door eerder te beginnen met aanbesteding lijkt de Minister positief te reageren, maar niet helemaal duidelijk is of hij ook echt voor 2030 verder denkt te kunnen gaan dan de 20GW totaal wind op zee. Dat zal uit de mei brief moeten blijken.
  • Op onze suggestie om voor wind op zee ook participatie door burgers of coöperaties mogelijk te maken reageert hij geïnteresseerd.
  • Spontaan laat de Minister weten aan de slag te willen met Burgerberaden, waarbij hij met name denkt aan beleidskeuzes voor de lange termijn. Op onze opmerking dat het richten op uitvoeringskwesties (zoals de warmtetransitie) misschien beter is, zoals verwoord in ons 10 punten plan, heeft hij niet direct gereageerd.

Vlnr: Vincent van den Bergen, Bert Metz, Rob Jetten, Philip Beekman

Ted AgesGesprek met Minister Rob Jetten