Webinars

9 september 2020 webinar Klimaatverandering

12 november 2020

Klimaatverandering: Hoe staat het er nu mee en wat kunnen we verwachten?

spreker: dr. Rob van Dorland, KNMI

Het webinar terugkijken.

Het is uiterst waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde sinds het midden van de vorige eeuw wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.  Zo is de concentratie van kooldioxide (CO2) gestegen van 280 moleculen per miljoen moleculen lucht (ppm) naar 410 ppm in 2019. Ook zien we een stijging van de concentraties van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas samenhangend met landbouw en veeteelt. Wereldgemiddeld is de temperatuur aan het oppervlak ruim één graad gestegen ten opzichte van het gemiddelde over het tijdvak 1850-1900 (het pre-industriële tijdperk).

Deze opwarming gaat ongekend snel in vergelijking met de natuurlijke veranderingen in de geologische geschiedenis. De gevolgen van deze opwarming zijn talrijk: instabiele ijskappen, verdwijnend zee-ijs, krimpende gletsjers, zeespiegelstijging en veranderingen in ecosystemen. Ook neemt de hoeveelheid vocht in de atmosfeer toe en valt er meer neerslag, hoewel er grote regionale verschillen zijn: in sommige gebieden neemt langdurige droogte juist toe.

In de lezing zal nader worden ingegaan op de huidige wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem en hoe het klimaat mondiaal en in Nederland verder gaat veranderen als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

over de spreker
Rob van Dorland is sinds 1988 werkzaam bij het KNMI en momenteel senior adviseur klimaat. Hij is focal point van het VN-klimaatpanel (IPCC) voor Nederland, (wetenschappelijk) lid van de Nederlandse klimaatdelegatie en betrokken bij de nationale adaptatiestrategie en de signaalgroep van de Deltacommissie. Hij werkt met een team klimaatwetenschappers aan de volgende KNMI klimaatscenario’s voor Nederland.

lees meer
urgenda9 september 2020 webinar Klimaatverandering

4 november webinar Houtige Biomassa

23 oktober 2020

HOUTIGE BIOMASSA, WAAR WEL EN WAAR NIET?

sprekers: Jelmer Vierstra, senior programma manager bij Natuur en Milieu, en Martin Junginger, hoogleraar Bio-Based Economy aan Universiteit Utrecht.

Je kunt de discussie terugkijken
Bekijk ook de presentatie van Jelmer en de presentatie van Martin.

Er is op dit moment veel discussie over dit onderwerp in de maatschappij, ook bij wetenschappers en politici. Houtige biomassa wordt op dit moment (met subsidie) ingezet voor bijstook in kolencentrales en voor verwarming van woningen via warmtenetten als onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Het webinar zal zich richten op laatstgenoemde inzet van houtige biomassa. Door sommigen wordt gesteld dat dit geen duurzame oplossing is. Anderen stellen dat inzet van houtige biomassa voor verwarming van gebouwen via warmtenetten wel duurzaam kan en beter is dan verwarming met aardgas.

Een ander discussiepunt is of het al dan niet gewenst is de inzet van biomassa voor warmteopwekking te subsidiëren. De Sociaal Economische Raad heeft geadviseerd de subsidiëring van biomassa voor deze toepassingen af te bouwen.

In het webinar zullen beide discussiepunten door de twee sprekers worden belicht.

Zoals je ziet, hebben we er deze keer voor gekozen om twee sprekers uit te nodigen. Het zijn twee opponenten in dit debat. Daarmee kunnen de deelnemers zich hopelijk een goed beeld vormen van de diverse argumenten. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

lees meer
urgenda4 november webinar Houtige Biomassa