Acties

Pleinbijeenkomsten

22 december 2018

Om de week komen wij, Grootouders voor het Klimaat, bijeen op het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag.
De aftrap was 1 december 2016, Marjan Minnesma van Urgenda was erbij, met Liesbeth van Tongeren (GroenLinks),
Eric Smaling (SP) en de Sint. Tijdens een reces van de Kamer zijn wij er niet!

In 2019 komen we samen op:  17/1, 31/1, 14/02, 07/03, 21/03, 04/04, 18/04, 16/05, 06/06, 20/06, 04/07,05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 21/11, 05/12 en 19/12. 

15.00 – 16.00 uur
Vooringang Tweede Kamer
Het Plein, 2511 CS Den Haag

Op 6 december 2018 vierden we ons twee jaar jubileum, lees het verslag hier.

Eerste Pleinbijeenkomst op 1 december 2016 met o.a. Liesbeth van Tongeren en Sinterklaas.

De insteek van ons samenkomen is om onze parlementariërs in de Tweede Kamer een spiegel
voor te houden. Een klimaatspiegel. Soms zelfs letterlijk. Als grootouders zullen wij hen
scherp houden en wijzen op de drastische maatregelen die zij zullen moeten nemen, om
een leefbare aarde voor onze kleinkinderen achter te kunnen laten. Die boodschap hebben
Grootouders Joos, Irma en Jaap ook meegegeven tijdens een uitzending van Koffietijd op
5 januari! Ook andere media hebben aandacht aan ons besteed, dat vind je verder op de
website.

Alle grootouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kleinkinderen, maar ook om
die van alle andere kleinkinderen op aarde. Zal de aarde nog een leefbare plek zijn voor hen
zijn? Een deel van de grootouders is uitstekend op de hoogte van alle maatregelen die
nodig en mogelijk zijn. Anderen houden zich met andere zaken bezig, zoals minder vliegen,
geen of minder vlees en/of zuivel eten, consumptiegedrag, isolatie van hun huis en wind- en
zonne-energie. Ze maken zich bovendien zorgen over de vermindering van de biodiversiteit;
bijvoorbeeld het verdwijnen van wel 80% van de insecten in minder dan 30 jaar, de alarmerende
toestand van de bijen, een schadelijke landbouw, al het afval en de plastic soep in de oceanen.
Waarbij we steeds ook oog hebben voor de mogelijke oplossingen. Het sluiten van de kolencentrales,
dichtdraaien van de gaskraan, toekomstbestendige landbouw en andere oplossingen. We hebben een
breed welzijnsbegrip nodig. Dit soort zaken komt regelmatig aan de orde tijdens de bijeenkomsten.

Hoe gaat dat dan, zo’n demonstratie? Om 15:00 uur staan we om een wereldbol en
wisselen informatie uit. We delen onze zorgen over de klimaatverandering. Wanneer
er een Kamerlid of bewindsvoerder komt bieden we ons manifest aan en gaan we in gesprek.
Daarna gaan we op een rij staan met onze borden en zingen het Klimaatlied. Sluit je bij ons
aan, je hoeft echt niet iedere keer te komen. Kom eens langs en ervaar hoe het gaat. En je
hoeft niet eens grootouder te zijn. Je bent welkom als je onze zorgen deelt en ‘iets’ wilt

doen. Al is het maar ons manifest ondertekenen.

De data van de pleinbijeenkomsten is onderaan deze pagina te vinden.


V.l.n.r. Uitwisseling om de wereldbol, aanbieding manifest, dit keer aan Grootouder Ed Nijpels
en ‘line up’ voor het klimaat met het zingen van het Klimaatlied.

Onze kracht ligt in de herhaling en in het feit dat we grootouders zijn. Er zijn doorgaans tussen
de 15 en 40 personen aanwezig. De belangstelling van langslopende mensen is groot en ook
over belangstelling van Tweede Kamerleden hadden we niet te klagen; soms op uitnodiging,
soms kwamen ze belangstellend uit zichzelf naar ons toe. Aardige reactie op Twitter van
Esther Ouwehand na haar bezoek: “Hey, jullie lopen gewoon mijlenver vooruit op die jonge,
zichzelf progressief noemende politici hier. Hulde voor de Grootouders voor het klimaat”.

Overzicht van bezoekers aan de Pleinbijeenkomsten van de Grootouders voor het Klimaat in 2017

In de winter doorgaan valt niet altijd mee. Een heel bijzondere dag was 18 januari 2018.
Klimaatgezant Marcel Beukeboom zou op bezoek komen. STORM!!! Het weer was bar en
boos, de treinen reden niet en de Haagse trams reden ook niet, maar er waren toch 5
grootouders.

.

Twee winterse demonstraties 7 december 2017 en 18 januari 2018.

We hebben ook samengewerkt met andere organisaties, o.a. voor de warme truiendag van het
Klimaatverbond (thermostaat een graadje lager!), met de lintjesmanifestatie van de Nederlandse Klimaatbeweging
voor solidariteit, het breien voor Groningen met kunstenares Agnes Bakker en de Groningers (isolatie en
minder gasgebruik!). Met Femke Sleegers van Den Haag FossielVrij, met het klimaatlied dat ze wilde zingen
bij het aantreden van de nieuwe burgemeester van Den Haag. Den Haag heeft sinds juni 2017 een klimaatakkoord,
dat later in 2018 door de leden van het pact Christine Teunissen en Joeri Oudshoorn is toegelicht. En bij de installatie
van het nieuwe Gemeentebestuur van Den Haag gaven we via Erik acte de présence. Op 29 april 2017 zijn we bij
Klimaatmars in Amsterdam geweest. Enthousiaste bestuursleden van de Jonge Klimaatbeweging zijn een keer
langsgeweest. Deze beweging timmert nu succesvol aan de weg, ze zitten aan tafel bij het Klimaatberaad van Minister
Wiebes, ze behartigen de belangen van de jongeren, ze komen zeker nog een keer ‘officieel’ langs om over hun
activiteiten te vertellen. 

In 2018 ontvingen we weer een aantal gasten, hieronder te zien.

Bezoekers van de Grootouders voor het Klimaat op de Pleinbijeenkomsten in 2018.

En …. we gaan door. Zoals gezegd: onze kracht ligt in de herhaling.

De data van de volgende bijeenkomsten in 2019: 17/1, 31/1, 14/02, 07/03, 21/03, 04/04, 18/04, 16/05, 06/06, 20/06, 05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 21/11, 05/12 en 19/12. 

15.00 – 16.00 uur
Vooringang Tweede Kamer
Het Plein, 2511 CS Den Haag

lees meer
StudioPuikPleinbijeenkomsten

Brieven aan politici

9 oktober 2018

Reactie ‘Grootouders voor het Klimaat’ op het aanstaande Klimaatakkoord.

Op een van de regionale bijeenkomsten om meningen te peilen met betrekking tot het aanstaande Klimaatakkoord gaf Philip Beekman de mening van de Grootouders voor het Klimaat weer. De voorzitter van de vergadering, mede Grootouder voor het Klimaat Ed Nijpels, vroeg om een schriftelijk reactie op de website van het Klimaatakkoord. Die reactie volgt hieronder.

Grootouders voor het Klimaat, voorstellen voor het Klimaatakkoord

Grootouders voor het Klimaat (www.grootoudersvoorhetklimaat.nl ) vraagt om ambitieuze maatregelen in het Klimaatakkoord, die de Nederlandse bijdrage aan het halen van de afgesproken doelen (“Opwarming ruim beneden 2 graden en streven naar niet meer dan 1,5 graad”) waarborgen.

Grootouders voor het Klimaat heeft al in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 een klemmende oproep gedaan op de politiek voor een ambitieus klimaatbeleid in deze en volgende kabinetsperioden. Zie daarvoor het Manifest op www.grootoudersvoorhetklimaat.nl/manifest . Het is ook als bijlage toegevoegd.

Het regeerakkoord zet flinke stappen om zo’n ambitieus klimaatbeleid te realiseren, maar wij constateren dat er op een aantal punten meer dient te gebeuren en accenten anders zouden moeten worden gelegd. Hoewel de opdracht van uw commissie is om het regeerakkoord in te vullen, is het dus noodzakelijk om ook verder vooruit te kijken en waar enigszins mogelijk voor te sorteren op verdere versnelling, die ongetwijfeld nodig zal blijken.

Dat brengt ons tot de volgende concrete voorstellen voor het Klimaatakkoord.

 • Op korte termijn het tempo van reducties versnellen: Om in 2030 een reductie van 49% te bereiken is een snelle start nodig. Het tempo waarin maatregelen worden uitgevoerd kan omhoog ten opzichte van de voornemens van het regeerakkoord. Wind op Zee kan sneller worden uitgebouwd, de bestaande kolencentrales kunnen sneller worden gesloten, het aardgasvrij maken van woningen kan sneller worden aangepakt. Daarvoor is meer financiering vanuit de Rijksoverheid nodig op korte termijn. Het is riskant om bij zo’n grote operatie het in het begin rustig aan te doen. Het verdient aanbeveling om tussentijdse doelen te stellen en te handhaven.
 • De transitie van fossiel naar duurzame grondstoffen in de industrie wordt verwaarloosd: In de huidige plannen wordt er van de industrie een grote bijdrage verwacht in het reduceren van de uitstoot van CO2. Er wordt beoogd dat vooral te realiseren door middel van afvang en opslag van CO2. Dat zal zeker ook nodig zijn, maar de echte transitie naar het gebruik van duurzame biomassa of duurzame waterstof wordt hiermee niet bevorderd en zelfs belemmerd. Er zijn nu al goede mogelijkheden voor het produceren van een aantal basischemicaliën op basis van biomassa. En bij die processen is het in principe mogelijk ook CO2 afvang en opslag toe te passen, waardoor netto CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald. Toepassing van duurzaam geproduceerde waterstof biedt grote kansen voor de zware industrie. In Zweden steunt de overheid de ontwikkeling van dit soort processen. Hierop zou het Klimaatakkoord zich veel sterker moeten richten.
 • In de landbouwsector ontbreekt een perspectief voor een broeikasarme toekomst: Het regeerakkoord bevat alleen wat technische maatregelen om de uitstoot tot aan 2030 enigszins te beperken, terwijl de grote bijdrage van de sector een fundamentele aanpak vereist en er goede mogelijkheden zijn om juist in Nederland een vooraanstaande rol te spelen in de overgang naar een meer plantaardige voedselvoorziening. Veehouderij zou sterk gereduceerd en grondgebonden moeten worden, waardoor import van krachtvoer niet meer nodig is. Een strategie die daarop is gericht zal ook land kunnen vrijmaken voor natuurontwikkeling en bosaanplant, dat samen met een andere vorm van bodembeheer kan leiden tot het uit de atmosfeer halen van flinke hoeveelheden CO2.
 • Veel meer bewustwording is nodig onder de bevolking: Het regeerakkoord zet onvoldoende stappen in het bewust maken van de bevolking van de grote risico’s die klimaatverandering met zich mee brengt. Zonder begrip van de materie bij de bevolking zal er geen draagvlak ontstaan voor het klimaatbeleid, en zal ook de noodzakelijke gedragsverandering van de consument uitblijven. Een veel actievere rol van de overheid en van alle bij het Klimaatakkoord betrokken partijen is nodig, ondersteund met een adequaat budget.
 • Versterking handhaving Wet Milieubeheer: de verplichting in de Wet Milieubeheer voor bedrijven om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen is een belangrijk element in het klimaatbeleid. Duidelijk is geworden dat de capaciteit bij gemeenten en provincies om dit adequatt te handhaven volstrekt onvoldoende is. Het Klimaatakkoord biedt de kans aan gemeenten, provincies en Rijk om harde afspraken te maken voor het verbeteren hiervan, inclusief het reserveren van de daarvoor benodigde financiële middelen.

Daarnaast vragen wij aandacht voor de 55% reductiedoelstelling, waarvan het kabinet aangeeft die in Europees verband te willen realiseren. Dat kan alleen geloofwaardig zijn, wanneer er voor de sectoren in Nederland zelf ook zicht is om die 55% reductie in 2030 te bereiken. Daarom vragen wij om het expliciet in het Klimaatakkoord verkennen van additionele maatregelen die kunnen leiden tot verdere reducties bovenop de 49%. Alleen dan kan Nederland geloofwaardig van andere lidstaten vragen zich daarbij aan te sluiten.

lees meer
urgendaBrieven aan politici

Lezingen

21 juni 2018

Grootouders voor het Klimaat zijn graag bereid om lezingen te verzorgen over klimaatverandering en hoe dat kan worden voorkomen. Heb jij daarvoor interesse, neem dan contact op met info@grootoudersvoorhetklimaat.nl.

Heb je deskundigheid op het terrein van klimaatverandering en kun je daar een lezing over geven namens de Grootouders, dan zetten wij je graag op onze lijst van sprekers. Laat het ons weten via info@grootoudersvoorhetklimaat.nl.

Lezingen die wij hebben verzorgd en nog gaan verzorgen:

 • 5 april 2017, Serviceclubs Kampen
 • 13 september 2018, Rotary Club
 • 21 september 2018, Gepensioneerden Vereniging Geldrop en Omstreken
 • 28 november 2018, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 • 25 januari: Stichtingscolloquium ‘Grootouders voor het Klimaat BE’, Vlaams Parlement, Brussel
 • 13 maart 2019, gastlezing voor CSR studenten in Maastricht (niet openbaar)
 • 11 maart 2020, Vrouwen van Nu Hoeksche Waard Oost, Strijen
lees meer
StudioPuikLezingen

Voorlezen over duurzaamheid!

15 november 2016

ellyvoorlezenimg_0627

Voorlezen over duurzaamheid op school? Doe mee!

Tijdens de dag van de duurzaamheid op 10/10 worden landelijk duizenden kinderen voorgelezen over een duurzaam onderwerp. Al jaren een groot succes!
De Grootouders gaan daarom ook voorlezen op andere dagen van het jaar. Kinderen zitten vol vragen en vooral ook scherpe opmerkingen als het gaat om duurzame oplossingen. Tijd om vanaf jongs af aan kinderen te leren over klimaatverandering maar ook om hun creatieve ideeën te horen!
Wilt u ook voorlezen? Of bent u benieuwd hoe u ‘college’ kan geven op basisscholen over duurzaamheid, neem dan contact met ons op. Als u zelf al eerder heeft voorgelezen en uw ervaringen graag deelt met anderen horen we ook graag van u! In 2017 organiseren we wellicht een Opa en Oma voorlees dag.
Andere suggesties voor activiteiten binnen het onderwijs zijn ook altijd welkom.

Voorlezen op de dag van de Duurzaamheid
Maandag 10 oktober 2016 was het de Dag van de Duurzaamheid. Een geslaagde dag waar vele duizenden duurzame activiteiten in Nederland extra aandacht hebben gekregen, het zijn dé activiteiten die laten zien hoe de wereld er schoner, mooier en eerlijker uit kan zien. Ook kinderen denken hier graag over mee. Zoals elk jaar starte ook dit jaar de Dag van de Duurzaamheid met het voorlezen van een duurzaam verhaal op basisscholen en kinderboerderijen door het hele land. Duizenden kinderen zijn dit jaar voorgelezen over het thema plastic! bekijk hier de video over de Voorleesactie!

 

lees meer
urgendaVoorlezen over duurzaamheid!

Fietsen voor het Klimaat

19 juli 2016

In het voorjaar zullen we opnieuw op de trappers springen! Daarvoor zoeken wij nog mede-organisatoren, vindt u het leuk om mee te organiseren? Laat het ons dan weten. Meer informatie volgt binnenkort!
De eerste fietstocht van de Grootouders was in de zomer van 2016.  Een verslag over deze geslaagde tocht vindt u op deze pagina.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Van dinsdag 6 september tot en met vrijdag 9 september
zijn wij van Den Haag naar Groningen gefietst. Om een statement te maken tegen het huidige klimaatbeleid en aandacht te vragen voor klimaatverandering. We hebben veel interessante duurzame koplopers gesproken en mooie stukken Nederland gezien.
Het was een fantastische tocht, met veel inspiratie, enthousiaste fietsers en natuurlijk heerlijk weer.  Kijk hier boven de beelden terug!

Nadat u op play heeft geclickt kunt u de video vergroten via het vierkantje rechts onderin beeld.

Benieuwd naar de route die we gefietst hebben? Bekijk hieronder nog het programma en de kaart.

Diverse media deden verslag van de fietstocht en interviewden grootouders. Klik hier voor een overzicht. Mocht u zelf nog media-uitingen tegengekomen zijn, dan ontvangen wij die graag.

Heeft u foto’s die u ook graag deelt, laat het ons weten!

Voor vragen over de tocht mail ons via info@grootoudersvoorhetklimaat.nl

Fotos

Programma

6 september: Den Haag – Weesp (80 kilometer)

11.00 Verzamelen in Den Haag, ook om de fietsers uit te zwaaien (Hofplaats, Den Haag, om de hoek bij het Binnenhof). Handig deze eerste dag je eigen lunchpakket mee te nemen!!
11.30 Met onze fiets aan de hand luisteren we naar een verkorte duurzame troonrede van Maurits Groen, nummer 1 van de Trouw Duurzame 100, terwijl Join The Pipe waterflesjes uitdeelt.
11.45 Fotomoment met iedereen, opa’s en oma’s, kinderen, kleinkinderen
12.00 Start fietstocht!
13.30-14.00 Eerste stop bij de Nieuwe Energie, het mooiste bedrijfsverzamelpand van Leiden. Hier praten we kort over ‘van het gas af’ en over de warmterotonde, onder het genot van een drankje en appelcake. Ook nemen we een kijkje bij de grootste zonnecentrale van Leiden. (Derde Binnenvestgracht 23, Leiden).
15.30-16.00 Koffiepauze in restaurant De Dyck waar producten vers van het land komen met respect voor de natuur en omgeving. We kunnen de benen strekken met een korte tour door de moestuin! (Woudsedijk – Zuid 43, Woubrugge)
18.30 Aankomst treinstation Weesp (Stationsplein 1, Weesp)
19.00 Overnachting en diner in Hart van Weesp (Herengracht 35, Weesp)

7 september: Weesp – Nagele (85 kilometer)

10.00 Vertrek vanuit treinstation Weesp
11.30-12.00 Lunch op het Drijfveer, een gebouw gebouwd met enkel lokaal materiaal, bij de Urban Greeners waar we ook een update zullen krijgen over de Floriade 2020. Deze lunch wordt bezorgd door Picnic supermarkt. (Sturmeyweg 15 Almere)
14.45-15.15 Inspiratie en koffie bij Acrres. We gaan het hebben over Bio LNG met Jerom van Roosmalen. Wethouder Elly van Wageningen fiets ook een stuk met ons mee. (Runderweg 6, Lelystad).*
16.30-17.15 In Mijnzaal (onder restaurant ’t Achterhuis) vertelt Dhr Hoekman van Hoekman Shipbuilding meer over het duurzame vissersschip in Urk. Wethouder Geert Post is hierbij ook aanwezig. (Burgemeester J. Schipperkade 2., Urk).
18.15-18.30 Met fiets aan de hand praten we kort door over wind in Flevoland. Wethouder Andries Poppe sluit zich ook bij ons aan. (11 Beaufort, Domineesweg 11, Nagele)
19.00 Overnachting en diner bij Gastvrij Schokland (Oud Emmeloorderweg 14, Nagele).

*Let op! Geen treinstation in Nagele. Meefietsen deze dag, maar niet overnachten? Dan kunt u het beste meefietsen tot Station Lelystad.

8 september: Nagele – Beilen (70 kilometer)

Vandaag een prachtige natuurroute door de wieden en het Dwingelderveld! Mocht u deze dag willen aanhaken, dan kunt u de trein nemen naar Meppel en de groep ontmoeten bij de lunch.

10.00 Vertrek vanuit Schokland, Nagele.
12.00-12.30 Een vroege lunch aan het water bij Paviljoen aan ’t Wiede, inclusief kennismaking met boswachter en wiedenexpert Ronald Messemaker (247 Veneweg, Wanneperveen).
14.15-14.45 Koffiepauze in theehuis Anserdenne (Schapendrift 1, Ansen).
15.30-15.45 Een korte pauze bij Zorgboerderij en Landwinkel ‘De Hansehof’ net voordat we Beilen binnenfietsen. Wethouder Gerard Lohuis zal de fietsers welkom heten en het laatste stukje met ons meefietsen (Smalbroek 14, Beilen).
16.15 Aankomst trein station Beilen
18.00 Diner in Piccola Roma (Markt 2, Beilen).
Overnachting in o.a. Groepsaccommodatie de Koekoeksklok (Brunsting 18, Beilen). Als dit vol is, zijn er ook andere mogelijkheden in de buurt, zoals B&B Cycle Walkabout en Van de Valk Spier-Dwingeloo.

9 september: Beilen – Groningen (70 kilometer)

10.00 Vertrek vanuit treinstation Beilen
11.45-12.45 Lunch in de VIP box van het TT circuit in Assen, inclusief bezoek aan het zonnepark XXL met 21.000 zonnepanelen! (De Haar 9, Assen).
15.45-16.45 Koffiepauze in de Biotoop van Haren, een creatieve broedplaats vol met ondernemers en innovatie. Vanaf hier zal wethouder Michiel Verbeek meefietsen naar Groningen (Kerklaan 30, Haren).
17.15 In de Mediacentrale eten we duurzame Groningse frietjes, rechtstreeks van de boer in Stijk, verzorgd door WAAR en Friet van Piet. Deze worden geserveerd in bio-based bakjes met een gezond sapje erbij. We ontmoeten hier allerlei andere fietsers die uit omliggende dorpen ook aan komen fietsen (Mediacentrale, Helperpark 270-298).
18.15 Gezamenlijke fietstocht met Groninger Bodem Beweging en Millieudefensie naar de Grote Markt.
19.00 Start avondprogramma op de Grote Markt met muziek en sprekers. Lees hier meer.

lees meer
urgendaFietsen voor het Klimaat